Contoh Surat Kuasa

Contoh Surat Kuasa Pembelian Barang

No. __________________


    Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama         :
Jabatan       :
Alamat        :

    Dengan ini, memberikan kuasa penuh dengan hak mengganti diri kepada:
Nama        :
Jabatan      :
Alamat       :

    Untuk menjadi perwakilan pemberi kuasa atas pembelian sejumlah barang berharga sebanyak … di toko … pada tanggal …. Demikian pemberitahuan surat kuasa ini agar dipahami oleh pemilik toko dan untuk memberikan hak sama kepada pemegang kuasa untuk melakukan pembelian dan pembayaran yang sah.


_______,  ___  _______ 2010
Yang diberi kuasa                                                              Yang memberi kuasa


sumber : eposlima.blogspot.com

Comments

Popular Posts